Σάββατο

Ι.Ε.Α. :Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης

Το Ι.Ε.Α. είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός φορέας που στοχεύει κυρίως στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, υποστήριξης και ενδοκοινωνιακής αποκατάστασης (community based rehabilitation). Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κίνησης σε μόνιμη ή παροδική βάση. Η υλοποίηση των προγραμμάτων βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη του εθελοντισμού από ιδιώτες, τα μέλη των οικογενειών, καθώς και τα ίδια τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κίνησης.

Ένας από τους κύριους στόχους του συλλόγου είναι η στήριξη γονέων και η ενnμέρωσή τους για όλα τα θέματα που αφορούν τους τομείς ανάπτυξης των παιδιών, με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Ιδιαίτερα, στοχεύει στο να εξασφαλιστεί για τα παιδιά η καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους στους εξής τομείς:

o ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

o ΥΓΕΙΑ

o ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

o ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ


Ηλεκτρονική Διεύθυνση:http://iea.gr